Godmansföreningen

Södertörn

 

 

 

 

Godmansföreningens Södertörns vinterbrev år 2018

2018-12-07

 

Idag har GMF SÖD ca 265 st betalande medlemmar vilket innebär att vi är några fler jämfört med föregående år.

I samband med detta önskar vi också ånyo påminna om inbetalning av årsavgiften. Vi är lite stolta över att ha kunnat bibehålla samma avgift (150:-) under de senaste tio åren. Då skall man också ha i åtanke att vi betalar en förhöjd avgift på 50:- per medlem till RGMF (Riksförbundet) årligen, detta för att bl a erhålla den olycksfalls- och krisförsäkring som ni alla har. 

I vårt sommarbrev redovisade vi Riksrevisionsverket (RRV) 2017-12-14 rapport om tillsyn av ställföreträdare och Överförmyndare till regeringen. Utredningen är omfattande och återfinns som vi tidigare nämnt på nätet (RRV Skr 2017/18:128). Vidare har regeringen under april månad lämnat det bearbetade underlaget till riksdagen med rekommenderade åtgärder som vi också tidigare redovisat. Såvitt vi har erfarit har det sedan dess inte vidtagits några åtgärder eller fattats några beslut i ärendet vilket man möjligen också skulle kunna förklara med den just nu rådande politiska osäkerheten. Så fort vi erhåller information om förändringar i processen kommer detta att delges er medlemmar.

Verksamheten gälande ensamkommande flyktingbarn har också präglats av förändrade regler och osäkerheter. Efter ett år turbulent år med nya regler, lagar m m är det nu således än viktigare att gode män för ensamkommande har en organisation att vända sig till för att bli uppdaterad och kunna hjälpa sina ”barn” på bästa sätt. I sammanhanget kan också nämnas att det under året kom in 11649 ansökningar om gymnasiestudier enligt den tillfälliga lagen (gymnasilagen). 2601 har erhållit bifall och 1707 avslag. Kvar att fatta beslut om är 7549. Det blir inte enkelt att göra ev skolstart under pågående vårtermin för de som ev erhåller bifall på sin ansökan.

GMF SÖD i likhet med ytterligare ca ett tjugotal lokalföreningar deltog i mitten av oktober vid RGMF ordförandekonferens i Linköping. Agendan omfattade följande pkt: framtidsfullmakter, mentorskap, bestämmelser kring ansvarsförsäkring, RRV rapport samt genomförande av godmansutbildning. Gällande våra ansvarsförsäkringar så kommer dessa att vara oförändrade inför den närmaste framtiden och föreningen delger påminnelse om detta i början av nästa år. GMF SÖD har sedermera också lämnat vårt utbildningsunderlag till förbundet i likhet med flera andra föreningar. Tanken är att man med hjälp av dessa skall söka utarbeta ett gemensamt utbildningsmtrl som skall kunna nyttjas av samtliga medlemsföreningar. 

Vår återkommande höstutbildning genomfördes i år i Haninge med stöd av ÖF SÖD. Kursen som omfattade genomsnittligt ca 35 st deltagare inleddes av Niklas Näslund enhetschef på Överförmyndarenheten med presentation av senaste nyheter kring vår verksamhet. Det fortsatta genomförande upplevde vi inom föreningen som mycket positivt med ett aktivt deltagande i diskussioner och konstruktivt utbyte av erfarenheter och kunskaper. Det är alltid lika motiverande och roligt att erhålla sådan trevlig respons från kursdeltagarna!!!

Inom styrelsen diskuterar vi ständigt olika idèer om förnyelse och förändring av den fortsatta utbildningsverksamheten. Här tar vi gärna emot tankar och förslag från er!!! Än så länge lutar det åt en utbildning kommande höst förlagd till Huddinge eller Botkyrka beroende på var det finns tillgänglig lokal och till en inte alltför hög kostnad. Detaljinformation om 2019 års utbildning delges er medlemmar i vanlig ordning kring månadsskiftet juni/juli.

Vårt medlemsmöte 2018-10-18 genomfördes i en lite annorlunda form jämfört med tidigare år. Inom ramen för olika godmans-teman fördes gruppvisa diskussioner med möjlighet att byta vid halvtid. Inom styrelsen upplevde vi detta som en bra modell som vi nog kommer att pröva ånyo fast möjligen under lite reviderade former.

Så till vår årsstämma som prel kommer att genomföras torsdagen 2019-03-28. Vi har ännu ej bestämt lokal eller ev föredragare som skall ta vid efter ordinarie stämmas avslut. I vanlig ordning efterlyser vi således förslag till tema och då gärna också föredragare som kan stå för presentationen. Något förslag gällande autism eller olika typer av bokstavs-handikapp har inkommit men hör gärna av er med flera förslag och då direkt till någon av oss inom styrelsen!!!

För icke medlemmar så är ni varmt välkomna till Godmansföreningen! Ju fler vi är desto större erfarenhet och kunskap kan vi förmedla oss emellan. Anmälan sker antingen genom direktkontakt med någon i styrelsen eller enklast via hemsidan (www.gmfsodertorn.se). På densamma återfinner ni också telefonnummer till styrelsens medlemmar. Årsavgiften är 150:-. Som medlem erhåller du automatiskt också en kris- och olycksfallsförsäkring. Innebörden av densamma återfinner ni beskriven på vår hemsida (www.gmfsodertorn.se).

Och som vanligt: Styrelsearbetet är inget självändamål utan vi är till för våra medlemmar!! Ni är alltid välkomna att kontakta oss för frågor och tips!!

Styrelsen önskar er en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!!!

 

 

Senaste information (4 st) från vårt riksförbund RGMF

Skrivelse angående digitalisering och konsekvenser av ett kontantlöst samhälle

RGMFs lägesanalys: 

Sverige genomgår idag en stor och dramatisk förändring vad gäller transaktioner då allt fler betalningar sker digitalt medans kontanter används i allt mindre utsträckning.

En studie har bland annat gjorts vid Kungliga Tekniska Högskolan och av Handelshögskolan i
Köpenhamn och den drar slutsatsen att kontanterna riskerar att bli helt irrelevanta i Sverige
och kan komma att försvinna redan så tidigt som år 2023.

Intressanta och noterbara statistiska fakta är till exempel att, år 1990 bestod cirka 10 % av
landets BNP av kontanter, idag endast cirka 1 %. År 2007 fanns det 109 miljarder i kontanter
i omlopp, och idag endast 57 miljarder.

Regeringens inställning:

Regeringen understryker vikten av att alla parter måste ta ansvar för att hanteringen av
kontanter ska fungera. Bland annat privatpersoner ska ha goda möjligheter att göra uttag och
insättningar av kontanter. Regeringen finner det därför önskvärt att aktörerna på marknaden
tar större ansvar för att säkra tillgången till kontanter så att ingen lagstiftning för detta behövs.
Regeringen för löpande samtal med banker, privata aktörer och berörda myndigheter.

Bankföreningens inställning:

Bankföreningen menar att ett lagkrav om kontanthantering för ett fåtal banker är rättsligt
tvivelaktigt då inte samma krav kommer att ställas på andra aktörer i
kontanthanteringskedjan.

För de banker som skulle omfattas av lagkravet innebär det ökade kostnader för såväl dem
själva som deras kunder.

Utredningar som gjorts underskattar kraftigt kostnaderna för förslaget.

Prislappen för detta kan komma att hamna på upp emot 100 miljoner kronor per år.

RGMFs inställning:

RGMF menar att betydelsen av att kontanthanteringen fortsatt prioriteras av alla berörda
parter är av mycket stor vikt, och dessutom snarare skyndsamt bör utredas för att kunna
utökas från dagens situation och nivå.

Bankerna har här en fundamental uppgift att fylla och ett samhällsansvar att axla, och det är viktigt att alla banker kan erbjuda kontanthantering som en daglig service.


Exempel:

Det vi idag redan ser som ett problem och en stor oro för många människor - och då framför
allt för de vi företräder, våra huvudmän, är konsekvenserna för de som bor i
glesbygdsområden där uttagsautomater är få eller inga.
Idag lämnar många ställföreträdare kontanter på boenden, och ibland även direkt till sina
huvudmän. Detta är i allt väsentligt inte ett agerande och beslut som ställföreträdaren har
något alternativ kring, då många av de huvudmän de hjälper har någon form av
funktionsnedsättning och inte kan hantera digitala lösningar.
Har man därtill dessutom tillförordnats en förvaltare så får man inte ingå avtal som
huvudman, vilket krävs för digitala lösningar.
Även äldre huvudmän kan ha svårt att hantera digitala lösningar så som ett bankkort och har
därför ett stort behov av att kunna göra sina kontantärenden på ett bankkontor.

Marknadens aktörer:

Vid samtal mellan banksektorn och Bankomat AB presenterade de sistnämnda en utbyggnad
av kontantcenter, läs en plats där man kan sätta in och ta ut pengar, placerade i trygga
inomhusmiljöer.

Bankomat AB har för avsikt att etablera ytterligare kontantcentra runt om i landet, 30 stycken
bara i år, och i dagsläget finns det cirka 100 stycken centra.

Att Bankomat AB utökar antalet kontantcentra är förstås bra, men RGMF menar att det inte är
tillräckligt och löser som sagt inte problemet för våra huvudmän på ett övergripande sätt.


Noterbart i sammanhanget:

Trenden är att användningen av kontanter minskar mycket för att stora grupper konsumenter
och företag många gånger föredrar digitala lösningar. Detta då bankerna har som sig bör följt
utvecklingen och tagit fram säkra betalningstjänster såsom Swish och Bank-ID. Detta är per
definition RGMF positiva till. Trots detta menar RGMF att det kommer att finnas en
efterfrågan av kontanter som måste tillgodoses lång tid framöver.

RGMFs slutsats:

Riksorganisation menar att utvecklingen i allt för rask takt går mot ett kontantlöst samhälle
utan att konsekvenserna för de vi företräder analyserats. Detta äventyrar denna redan utsatta
grupps självklara rättighet att känna sig trygga i sin hantering av sina medel och därtill deras
rättssäkerhet.

Utbyggnadstakten av så kallade kontantcentra samt en återetablering av kontanthantering på i
vart fall enskilda strategiska bankkontor behöver diskuteras för vår målgrupps räkning, men
för äldre och behövande i största allmänhet.

RGMF föreslår:

Att en dialog skyndsamt kommer till stånd vad gäller ovanstående mellan och ena sidan
Riksförbundet Gode män och Förvaltare och å andra sidan Banker och Bankföreningen.

Uppföljning / slutsats:

Banker:

27-28 augusti besökte förbundets ordförande och undertecknad Swedbank, Nordea och
Bankföreningen i Stockholm. Möten med bankerna gav vid hand att de samarbeten vi haft under lång tid är fortsatt viktigt för alla parter.

Frågan om digitaliseringen och dess konsekvenser för ställföreträdarna och huvudmännen
stod i fokus och hur vi tillsammans når ut med information var en av punkterna på agendan.
Frågor som tillgänglighet och kontanthantering var också frågor vi lyfte på dessa möten.
Hur vi når ut med information från bankerna till ställföreträdare är en fråga som vi fortsatt
kommer att diskutera. Förslagsvis om RGMF kan länka bankernas information till deras
hemsidor.

Våra möten ger oss att bägge dessa banker arbetar aktivt och konstruktivt med våra frågor
som rör vår verksamhet, och att vi har ett mycket bra samarbete.

Förbundet har för avsikt att i närtid även träffa våra andra samarbetspartners bland banker för
att diskutera samma sak.

Bankföreningen:

Förbundets ordförande och undertecknad besökte samtidigt bankföreningen dessa dagar.
Vid detta möte stod på agendan foldern ”Bankfrågor för ställföreträdare” och digitaliseringen denna
gång. Vi beslutade enligt följande:

Att RGMF tar på sig rollen att se över att foldern är uppdaterad med 2018 situation och komma med
tankar angående eventuella förändringar.

Att RGMF medverkar som referens till framtagande av nya avsnitt i foldern, bland annat angående
Framtidsfullmakter och Digitalisering (som föreslås få en egen tilläggsbroschyr)

Att medverka vid ett föreslaget möte med storbanker och Bankföreningen kring samordning rörande
bland annat digitaliseringen och framtidsfullmakter kontra ställföreträdarskap.

Mötet var även här väldigt positivt och förbundet och bankföreningen ser fortsatt stora
samordningsvinster med dialog och möten.

Hökerum 2018-09-05
Förbundskassör
Lotta Edqvist
Källa: Bankföreningen, Regeringen, Riksbanken, TT, Computer Sweden

                                             ----------------------------------------------------------

Skrivelse angående försäkringar

RGMFs analys av situation:

Förbundets tanke i frågan är att många ställföreträdare kanske inte alltid uppmärksammar
helheten kring sin huvudmans situation.
Detta beroende på att det självklara i försäkringsfrågan är att tänka hemförsäkring.
Förbundet tror dock som sagt att det många gånger finns försäkringslösningar som vårt
kollektiv i samverkan med försäkringsbranschen missar för våra huvudmän att teckna.
Försäkringsbehovets diskussion innefattar även till exempel tankar kring pension, rättskydd,
husdjur, försäkring kopplad till huvudmän med kommunalt boende etc.

RGMFs förslag:

Att söka samarbete med försäkringsbranschens riksorganisation angående ett långsiktigt
samarbete kring informationsutbyte.
Ömsesidig information till respektive verksamhet / medarbetare om nyheter inom försäkrings världen.

Utbildning.
En diskussion mellan förbundet och försäkringsorganisationen om framtagandet av en enklare
broschyr / informationsmaterial - att kunna distribuera ut till ställföreträdare och anställda på
Sveriges alla försäkringsbolag angående våra huvudmäns behov.
RGMFs tanke är att försäkringsbolag skall hjälpa ställföreträdarna vid kontakt med
följdfrågor kring våra huvudmäns behov så att korrekt försäkringsbehov uppfylls.

RGMF tar en första kontakt med företrädare för Försäkringsbranschen för att se om det finns
ett gemensamt intresse för samarbete.

Uppföljning / slutsats:

Den 28/8 träffade förbundet representanter för Svensk försäkring och Svenska
försäkringsföreningen för att diskutera ett eventuellt samarbete.
Bägge parter visade sig vara samstämmiga kring behovet, då även försäkringsbranschen
visade sig ha mycket påringningar i dessa ärenden.

Vi beslutade:
   Om en avsiktsförklaring kring att tillsammans ge ut en informationsbroschyr och att i
närtid träffas igen för att resonera om textinnehåll - information om behov av
försäkringar samt situationer - broschyren vänder sig till och distribueras till
försäkringsbranschen, RGMF och Föreningen Sveriges Överförmyndare.
(Vi utgick i diskussionen från den folder vi tillsammans med Bankföreningen på
liknande sätt byggt upp om än denna kommer att vara i ett mindre format)

   Att se om det finns ett behov av / vinning i att länkar byts mellan organisationernas
hemsidor.


Linköping 2018-09-05
Förbundsordförande
Ricard Sandell

                                             --------------------------------------------

Försäkringskassan önskar att via förbundet informera om
två nya förmåner inom Försäkringskassan

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag
och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att
ersätta vårdbidrag och handikappersättning men övergången till de nya förmånerna kommer att ske
successivt. Det innebär att det finns särskilda övergångsbestämmelser för personer som idag har
vårdbidrag eller handikappersättning.

På vår webbplats har vi tagit fram information riktat till personer som idag har vårdbidrag samt riktat
till personer som idag har handikappersättning. På sidorna beskriver vi skillnaderna mellan de
befintliga förmånerna och de nya samt hur övergångsbestämmelserna ser ut. Den informationen hittar
du här:

Information för personer som har vårdbidrag hittar ni på
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation-for-dig-medvardbidrag

Information för personer som har handikappersättning hittar ni på
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/information-for-dig-medhandikappersattning


Här hittar du riksdagens beslut i sin helhet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/reformerade-stod-till-personermed_
H501SfU23


Mer information under hösten
Senare i höst bjuder vi in till webbinarium för att berätta mer om de nya förmånerna och svara på dina
frågor.


Nya mallar för läkarutlåtanden

Vid årsskiftet kommer det nya mallar för läkarutlåtanden så ta som vana att alltid välja läkarutlåtande
från fk.se. På så sätt säkerställer du att du alltid använder senaste version.

Linköping 2018-09-05
Med vänliga hälsningar
Förbundsstyrelsen

                                                    -------------------------------------------

Försäkringskassan önskar att via förbundet informera
angående höjd garantiersättning

Höjd garantiersättning från 1 juli 2018

Riksdagen beslutade den 14 december 2017 om en höjning av garantinivån för sjukersättning
och aktivitetsersättning med 0,08 prisbasbelopp från och med 1 juli 2018. Alla som har
garantiersättning kommer därför få ett beslut i brevlådan om att ersättningen har höjts. Hur
mycket man kan få i garantiersättning beror på hur gammal personen är och hur länge man
har bott i Sverige.

Garantiersättning ges till de med sjukersättning eller aktivitetsersättning som inte har arbetat
eller har låga inkomster. Riksdagen har tidigare höjt garantiersättningen med 0,05
prisbasbelopp från och med den 1 juli 2017


Linköping 2018-09-05
Med vänliga hälsningar
Förbundsstyrelsen

Uppdaterad 180914               

 

 

Nyhetsbrev från SKL till Överförmyndarnämnder

På länken nedan kan du ta del av ett flertal rättsfall och domslut i frågor som berör oss gode män. Du kopplas vidare och får upp ett pdf-dokument.

Nov 2017 jan-jan 2018, Sept-okt 2017

 

Godmanakuten

Vill du ha mera information kring ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn, kan du gå in på Godmanakuten.se  

 

Är du särskilt intresserad av ensamkommande barn!

Titta under fliken "Asyl och PUT-barn". Ny kunskap har tillkommit i styrelsearbetet.  Är du god man för ensamkommande barn, så är det här fliken för dig!   

 

Medlemsregistret! 

I vårt medlemsregister kan du själv göra ändringar gällande ditt telefonnummer, adress, e-postadress m.m. Vill du bli länkad till inloggningen i medlemsregistret, tryck HÄR

  

Södertörns Överförmyndarnämnd

Vi som har uppdrag som ställföreträdare i kommunerna Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Huddinge och Botkyrka rapporterar numera till Södertörns Överförmyndarnämnd. 

Adress: 

Södertörns Överförmyndarnämnd
Haninge Kommun
136 81 Haninge

 

Handläggarna nås på telefon nr. 08-606 70 20 ( gäller samtliga handläggare ).  Söker du särskild handläggare så skicka ett mail till vederbörande och be dem ringa dig.

Telefontider:

Måndagar  
13.00-15.00  
 
Tisdagar 09.00-11.00  
Onsdagar 13.00-15.00  
Fredagar 09.00-11.00  

 

Övergripande E-postadress är overformyndaren@haninge.se och enskilda handläggare kontaktas med förnamn.efternamn@haninge.se  

Hemsida:  http://www.haninge.se/sv/Overformyndare/

 

Södertälje Överförmyndarnämnd

Besöksadress:

Campusgatan 26, Stadshuset

Postadress:

Södertälje Kommun
Överförmyndarnämndens kansli

151 89 Södertälje

Telefontider:

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Besökstider enligt överenskommelse

Hemsida:   http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Overformyndarnamnd/

Telefon: 08-523 037 80

E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se

 

Salems Överförmyndarnämnd

Besöksadress: Kommunalhuset Säby Torg 16

Postadress: Salems Kommun, 144 80 Rönninge

E-post: overformyndarnamnden@salem.se
 
Hemsida: http://www.salem.se/Innehall/Socialt-stod/Overformyndare/

 

Kontaktperson: Marielle Svensson

Telefon: 08 532 598 05, Fax: 08 532 599 80

 

Nykvarns Överförmyndare

Besöksadress: Centrumvägen 26, Nykvarn

Postadress: Nykvarns Kommun, Överförmyndaren, 155 80 Nykvarn

E-post: kommun@nykvarn.se

Telefontider:

Måndag                   10.00-11.00         
Tisdag-Fredag 10.00-12.00
   
   

 

  

 

 Sidan ändrad 2018-02-11