Godmansföreningen

Södertörn

 

   
   

Godmansföreningens Södertörns sommarbrev

2018-06-01

 

Idag har GMF SÖD av ca 240 st betalande medlemmar vilket innebär att vi är ungefär lika många som föregående år. Vi söker ständigt, inom ramen för vårt förbättringsarbete, finna nya vägar för att öka vår rekrytering samt att bättre tillgodose våra medlemmars intressen. Här är vi mycket tacksamma för nya tankar och idéer från er medlemmar vilka ni är hjärtligt välkomna att förmedla direkt till styrelsen.

Det sker f n en hel del inom vår verksamhet på riksplanet med pågående utredningar och förslag till framtida förändringar. Detta gällande tillsyn inom godmansverksamheten. Riksrevisionsverket lämnade 2017-12-14 sin rapport om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare till regeringen. Utredningen är omfattande och återfinns på nätet (RRV Skr 2017/18:128). På RGMF (Riksförbundet Gode män och Förvaltare) hemsida kan man även erhålla information om ”Rapport från Civilutskottets hearing” där förbundets representanter närvarade samt RGMF betänkande över delgiven rapport. GMF SÖD rekommenderar starkt en genomläsning av underlaget för att på det viset bättre äga förståelse för framtida och kommande förändringar. Även om det kan synas vara en omfattande läsning återfinns också mycket matnyttigt i texten bl a gällande synen på hur vår verksamhet uppfattas idag. Vidare har regeringen i sin tur (2018-04-05) lämnat det bearbetade underlaget till riksdagen med rekommenderade åtgärder som återges nedan:

Rekommendationer

Granskningens iakttagelser och slutsatserna föranleder följande

rekommendationer:

1. Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över systemet som helhet. I en

sådan bör Riksrevisionens rapporter och systemens utformning i Norge,

Finland och Danmark tjäna som utgångspunkter. Denna utredning bör:

• analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella

ställföreträdare, i syfte att kunna tillgodose att alla som har behov kan få

en lämplig ställföreträdare

• föreslå var i systemet dessa professionella ställföreträdare bör vara

anställda

• föreslå, utifrån resultatet av ovanstående, hur tillsynen på området bäst

bör organiseras

• identifiera och föreslå en central förvaltningsmyndighet med ansvar för

tillsyn. I uppdraget bör t.ex. ingå att följa utvecklingen, ta fram officiell

statistik, samordna utbildningar samt ge råd och stöd på området.

2. Regeringen bör ta ställning till det underlag som Pensionsmyndigheten tagit

fram angående nationellt ställföreträdarregister och ge en central myndighet

i uppdrag att ta fram och förvalta det.

3. Regeringen bör, på kort sikt, ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att

samordna tillsyn, utbildning, statistik samt råd och stöd på regional nivå.

 

Inom styrelsen följer vi fortlöpande upp vad som händer inom ärendet och delger naturligtvis också detta till er.

 

Styrelsen har i mars månad varit representerade vid RGMF (Riksförbundet gode män och förvaltare) årsstämma i Solna/Stockholm. Många viktiga och högintressanta frågor har härvid varit belysta. En av dessa gällde det föråldrade och icke tidsanpassade regelverket. I det sammanhanget är det högst intressant att just läsa Riksrevisionens utredning!! Vidare diskuterades frågan angående tilläggsförsäkring och framtida hantering av densamma. Här har ni som medlemmar efterhand erhållit information som vi hoppas har varit tydlig.

Vår återkommande höstutbildning har under ett antal år varit förlagd till Huddinge varvat med Haninge vartannat år. Undantaget var hösten 2017 då vi genomförde utbildningen i Södertälje med ett, som vi upplevde, positivt resultat. Preliminärt kommer höstens kurs att genomföras i Haninge kommunhus (Skärgårdssalen). Här har vi även tidigare förlagt vår utbildning med stöd av ÖF Södertörn. Styrelsen återkommer med detaljanvisningar i samband med inbjudan till kursen med möjlighet till anmälan tidigt under juni månad. Denna inbjudan kommer att skickas ut en gång till under augusti månad, då anmälan också kan ske i mån av plats. Kursen riktar sig som vanligt till de som har erfarenhet och tidigare uppdrag och till de som ännu ej är lika rutinerade och kanske än så länge bara funderar på ett eventuellt framtida engagemang. Tider för kursens genomförande är preliminärt planerade till 4, 11, 18 och 25 oktober samt 1 november. Höstens medlemsmöte förläggs mitt i kursen, dvs 18 oktober. Inbjudan till medlemsmötet sker i särskild ordning under augusti månad.

Vi har under våren 2018 åter försökt träffa våra medlemmar vid informella och kommunvisa informationsaftnar. Deltagandet har dessvärre varit mycket begränsat, varför vi nu söker andra vägar att vara tillgängliga för er. Vid ovannämnda medlemsmöte 18/10 har vi därför en plan att samlas informellt i grupper/samlat och under mingelform äta gott, trivas och utbyta erfarenheter.

Angående GDPR som nog de flesta av oss har erhållit information och förfrågan om så gäller för ideella föreningar följande:

  • Endast uppgifter som är relevanta får samlas in
  • För att publicera uppgifter på nätet krävs samtycke från medlemmarna
  • Uppgifterna skall ej sparas längre än nödvändigt
  • Se till att uppgifterna är korrekta
  • Informera medlemmarna om vem som är ansvarig inom styrelsen
  • Informera om uppgifterna lämnas över till någon annan

Inom GMF SÖD uppfyller vi dessa krav utan undantag. De uppgifter som återfinns i vårt register hanteras av ansvarig Åke Lindgren i styrelsen som är den enda utöver ordföranden som äger detta mandat. Några uppgifter lämnas överhuvudtaget aldrig ut till någon annan, utan nyttjas enbart för kontroll av medlemsavgifter och försäkringar.

För icke medlemmar så är ni varmt välkomna till Godmansföreningen! Ju fler vi är desto större erfarenhet och kunskap kan vi förmedla oss emellan. Anmälan sker antingen genom direktkontakt med någon i styrelsen eller enklast via hemsidan (www.gmfsodertorn.se). På densamma återfinner ni också telefonnummer till styrelsens medlemmar. Årsavgiften är 150:-. Som medlem erhåller du automatiskt också en kris- och olycksfallsförsäkring. Innebörden av densamma återfinner ni beskriven på vår hemsida (www.gmfsodertorn.se).

Och som vanligt: Styrelsearbetet är inget självändamål utan vi är till för våra medlemmar!! Ni är alltid välkomna att kontakta oss för frågor och tips!!

Styrelsen önskar er en riktigt varm och trevlig sommar!!

Nyhetsbrev från SKL till Överförmyndarnämnder

På länken nedan kan du ta del av ett flertal rättsfall och domslut i frågor som berör oss gode män. Du kopplas vidare och får upp ett pdf-dokument.

Nov 2017 jan-jan 2018, Sept-okt 2017

 

Godmanakuten

Vill du ha mera information kring ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn, kan du gå in på Godmanakuten.se  

 

Är du särskilt intresserad av ensamkommande barn!

Titta under fliken "Asyl och PUT-barn". Ny kunskap har tillkommit i styrelsearbetet.  Är du god man för ensamkommande barn, så är det här fliken för dig!   

 

Medlemsregistret! 

I vårt medlemsregister kan du själv göra ändringar gällande ditt telefonnummer, adress, e-postadress m.m. Vill du bli länkad till inloggningen i medlemsregistret, tryck HÄR

  

Södertörns Överförmyndarnämnd

Vi som har uppdrag som ställföreträdare i kommunerna Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Huddinge och Botkyrka rapporterar numera till Södertörns Överförmyndarnämnd. 

Adress: 

Södertörns Överförmyndarnämnd
Haninge Kommun
136 81 Haninge

 

Handläggarna nås på telefon nr. 08-606 70 20 ( gäller samtliga handläggare ).  Söker du särskild handläggare så skicka ett mail till vederbörande och be dem ringa dig.

Telefontider:

Måndagar  
13.00-15.00  
 
Tisdagar 09.00-11.00  
Onsdagar 13.00-15.00  
Fredagar 09.00-11.00  

 

Övergripande E-postadress är overformyndaren@haninge.se och enskilda handläggare kontaktas med förnamn.efternamn@haninge.se  

Hemsida:  http://www.haninge.se/sv/Overformyndare/

 

Södertälje Överförmyndarnämnd

Besöksadress:

Campusgatan 26, Stadshuset

Postadress:

Södertälje Kommun
Överförmyndarnämndens kansli

151 89 Södertälje

Telefontider:

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Besökstider enligt överenskommelse

Hemsida:   http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Overformyndarnamnd/

Telefon: 08-523 037 80

E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se

 

Salems Överförmyndarnämnd

Besöksadress: Kommunalhuset Säby Torg 16

Postadress: Salems Kommun, 144 80 Rönninge

E-post: overformyndarnamnden@salem.se
 
Hemsida: http://www.salem.se/Innehall/Socialt-stod/Overformyndare/

 

Kontaktperson: Marielle Svensson

Telefon: 08 532 598 05, Fax: 08 532 599 80

 

Nykvarns Överförmyndare

Besöksadress: Centrumvägen 26, Nykvarn

Postadress: Nykvarns Kommun, Överförmyndaren, 155 80 Nykvarn

E-post: kommun@nykvarn.se

Telefontider:

Måndag                   10.00-11.00         
Tisdag-Fredag 10.00-12.00
   
   

 

  

 

 Sidan ändrad 2018-02-11