Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

GMF Södertörn medlemsinformation 2021-04-01    Nr 2

 

Protokoll GMF SÖD årsstämma 2021

 

2021-03-31

       1.            Deltagare/Frågeenkät 

                      Enkät med frågor enligt nedan har delgivits medlemmarna under v 11 2021:  

  • kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020?
  • kan ansvariga enligt valberedningens förslag fortsätta sitt arbete fram till årsstämma år 2022?
  • kan medlemsavgiften på 150 kronor bibehållas?
  • kan föreningens fortsatta verksamhet bedrivas i enlighet med planer redovisade i tidigare utskick? 

Ca 90 medlemmar har utan undantag svarat ja på de ställda frågorna.  

       2.            Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 

Som underlag veckan före utskick av enkät har medlemmarna erhållit årsberättelse, verksamhetsplan, bokslut, revisionsberättelse samt valberedningens förslag.  

       3.            Fastställa dagordningen 

Dagordning reviderad m h t digitalt genomförande men i huvudsak enligt gällande stadgar. 

       4.            Val av årsmötesfunktionärer: 

                      a. ordförande 

                      Göran Rosenblad

                      b. sekreterare 

                      Yvonne Lundberg                

                      c. protokolljusterare tillika rösträknare 

                      Åke Lindgren samt Gerd Lindén

       5.            Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

                      Fastställes enligt förslag. 

       6.            Behandling av revisorernas berättelse 

                      Fastställes enligt förslag. 

       7.            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

                      Styrelsen beviljad ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

       8.            Beslut om årsavgift för nästkommande år 

                      Ett bibehållande av årsavgift 150 kr fastställes enl. förslag. 

       9.            Beslut om verksamhetsplan och budget 

                      Fastställes enligt förslag. 

       10.          Behandling av förslag från styrelsen och motioner

 

Styrelsen har inkommit med motion ang. ev. namnbyte på föreningen. Motionen har delgivits medlemmarna under v 12. Av de ca 25 som yttrat sig har huvuddelen tillstyrk densamma medan 5 medlemmar har meddelat avvikande mening. Inom styrelsen råder f n ej heller full enighet. Då styrelsen i närtid ej kunnat genomföra styrelsemöte med tillräcklig representation för att kunna gå till beslut i frågan bordlägges denna tills vidare. 

       11.          Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer 

                      Fastställes enligt förslag

 

        12          Årsmötet avslutas 

 

Yvonne Lundberg                                    Göran Rosenblad

 

                      Vid protokollet                                         Ordf.

 

                      Åke Lindgren                                           Gerd Lindén  

 

                      Justerare                                                   Justerare        

 

 

GMF Södertörn medlemsinformation 2021-01-14    Nr 1

 

Stöd inför arbetet med årsredovisningar

 

Under de senast gångna åren har Överförmyndarna i Södertörn resp Södertälje genomfört såväl utbildning som de s k årsräkningsstugorna där Södertörns godmansförening lämnat stöd genom deltagande från styrelsens medlemmar. 

Inför detta år med en hög smittorisk kommer årsräkningsstugorna ej att genomföras på det traditionella sättet. Resp överförmyndare informerar om hur man avser gå tillväga framledes medan vi inom styrelsen i GMF SÖD har diskuterat vad som överhuvudtaget är möjligt att vidta för åtgärder utan risk för smitta. 

Vi har härvid kommit fram till att åtminstone söka göra någon nytta genom att öppna telefonjour under vissa tider och på det sättet stå till er medlemmars förfogande. Alla förstår vi att detta ingalunda är någon optimal lösning då man inte kan sitta bredvid varandra och jämföra kontoutdrag, fakturor, verifikationer m m. 

Det vi i denna situation dock kan bidra med är tips och råd av principiell karaktär utan att kunna gå in i detalj på den enskilda redovisningen. En vanlig och övergripande fråga brukar härvid vara hur hantera ekonomisk obalans i slutet av årsredovisningen och därtill hörande frågor.

Vad gäller de som har uppdrag i Södertälje och som utnyttjar E-tjänsten ”Valter” så torde vi vad gäller själva praktiska utnyttjande i första hand hänvisa till Södertäljes Överförmyndare samt hemsida. På denna finns en alldeles utmärkt presentation som tydligt åskådliggör hur man skall gå tillväga. Annars är ju själva principen densamma som för övriga årsredo-visningar.

Således avser vi hålla våra telefoner fria för frågor under tider och med ansvariga enligt nedan:

Ons 2021-01-27

Styrelsemedlem

Telnummer

Tid

Göran Rosenblad

070 9224682

27/1 kl 1600-1900

Åke Lindgren 

070 8675892

-”-

Gerd Lindèn

070 8277041

-”-

Kjell Dahlström

073 0740975

-”-

Kent Svensson

070 2613937

 

 

Tors 2021-01-28 

Göran Rosenblad

070 9224682

28/1 kl 1600-1900

Yvonne Lundberg 

073 0808418

-”-

Marcela Leal

076 3065165

-”-

Åke Lindgren

070 8675892

-”-

 

 

 

Ons 2021-02-03

Styrelsemedlem

Telnummer

Tid

Thore Berggren

070 2898360

3/2  kl 1600-1900

Gerd Lindèn

070 8277041

-”-

Kjell Dahlström

073 0740975

-”-

Kent Svensson

070 2613937

 

 

Tors 2021-02-04

Thore Berggren

070 2898360

4/2  kl 1600-1900

Yvonne Lundberg 

073 0808418

-”-

Marcela Leal

076 3065165

-”-

Göran Rosenblad

070 9224682

-”-

 

Med hopp om att i alla fall kunna hjälpa en del av er medlemmar som inte riktigt kommit i mål med er redovisning.

 

GMF SÖD Styrelsen!!!

GMF SÖD medlemsinformation 2020-11-15

 

1.                   Allmänt

Sedan föregående medlemsinformation 08–28 har smitto situationen ånyo förvärrats med allt vad detta innebär för genomförandet av våra uppdrag. Hoppas nu bara att det sker en förändring till det bättre så att vi kan återuppta en aktivare och närmare framtida kontakt. Inom styrelsen har vi nu i huvudsak enbart kontakt via digital kommunikation men är ingalunda overksamma. Vi har bl a uppdaterat vårt utbildningsunderlag och hemsida enligt nedan.

2.                   RGMF

Styrelsen deltog 2020-10-24 vid RGMF ordf.-konferens i Jönköping. Många viktiga frågor som arvoden, uppdragsformer, tips på studielitteratur mm. var föremål för diskussion.  Protokoll från mötet finner ni på vår hemsida under rubriken ”anslagstavlan”. Vi deltar aktivt i förbundsarbetet och är härvid också representerad i valberedningen.

3.                   Försäkringar

Observera att försäkringsperioden för ansvar/tilläggsförsäkring är ändrad till att gälla kalenderår. Således, viktigt att ni som har denna försäkring läser in er på vad som gäller inför årsskiftet. Detaljerad information om detta finner ni på vår hemsida med aktuella länkar.

4.                   Utbildning

I dagarna låter vi trycka upp och mångfaldiga vårt uppdaterade utbildnings mtrl så att vi är beredda att genomföra utbildningen så fort det låter sig göra. Se vår hemsida kurser/träffar.

5.                   Hemsidan (www.gmfsodertorn.se)

En hel del arbetet är nu lagt på att uppdatera vår sida. Hoppas verkligen att ni har möjlighet att ta er en titt på detta. Missa här inte att även kasta ett öga på ”länkar” där ni bl.a. återfinner våra Överförmyndare, RFS frågediskussion, SKR nyhetsbrev mm. Vi är också tacksamma för era synpunkter på ev. felaktigheter, behov av uppdatering samt tillägg.

6.                   Årsavgift

Det är nu snart dags för inbetalning av årsavgift för år 2021. Avgiften på 150: - är oförändrad sedan nära nog tio år tillbaka. Notera också att av dessa pengar avgår årligen 50: - per capita som avgift till RGMF vilket ju bl. a. innebär subventionerande försäkringspremier. Särskild påminnelse om detta delges inom kort till er alla och envar.

7.                   Övrigt

Vår planering inför framtiden är ju minst sagt oviss men kanske ett kommande vaccin kan förändra läget i relativ närtid. Vår ekonomi är just nu god p g a låg verksamhet och vi har därför möjlighet att bl.a. kunna satsa inför kommande medlemsmöten med inhyrning av kvalificerade föreläsare mm. Således, vi hoppas att ni liksom vi i styrelsen håller ut och är beredda på att satsa framåt när möjlighet till detta gives.

GMF SÖD styrelse