Godmansföreningen

Södertörn

 

 

Vad ska jag göra när jag fått ett uppdrag?

 

När du har fått god manuppdraget ska du snarast:

Träffa barnet i boendet. Finns inte tolk genom boendets försorg ska du boka tolk genom överförmyndaren. Olika överförmyndarnämnder har olika rutiner för tolkbokning. Kolla med ”din” överförmyndarnämnd. Du ska boka tolken ”på plats”,

vilket betyder att tolken ska vara fysiskt närvarande vid mötet. Boka

minst två timmar.

 

Du ska informera barnet om vad en god man är (och att man är barn tills man fyller 18 år). Var noga med att poängtera att god man inte ersätter föräldrarna utan endast bevakar barnets intressen.  Man ser också till att myndigheterna behandlar barnet i enlighet med vår lagstiftning, har medbestämmande om var barnet ska bo. Du hjälper också till att ansöka om pengar för dagligt behov (dagersättning) och eventuellt pengar för vinterkläder, gymnastikkläder m m som det kan finns akut behov av. Denna ersättning kan bara ansökas för barn som inte bor i familjehem! Ansökningsblanketter kan du hämta på Migrationsverkets hemsida (www.migrationsverket.se). Du måste också informera om vad dagersättningen ska användas till.

 

Informera om rätten till samma sjuk- och hälsovård som svenska barn har inklusive tandvård och glasögon. Du ska också se till att barnet så snart som möjligt efter ankomsten genomgår en hälsoundersökning som är kostnadsfri.

 

Du ska informera om rätten till skolgång och anmäla barnet till skolan. Du ska också informera om att du kommer att vara med till skolan och delta i utvecklingssamtal.

 

Du ska fråga barnet om något biträde (jurist) eller god man var med då barnet sökte asyl. Om inget biträde är utsedd ska du kontakta Migrationsverket och senare också kontakta det biträde som blivit utsedd.

 

Du ska också be att få se asylkvittot (A4-papper med barnets namn, födelsetid, foto och migrationsnummer). Om ingen var med vid första mötet hos Migrationsverket, ska du meddela Migrationsverket att ansökningsintervjun inte får ligga till grund för en bedömning av asylärendet. De ska göra en tjänsteanteckning om det.

 

Om barnet inte fått ett LMA-kort (ett kort med foto som visar att barnet har rätt att vistas i Sverige under den tid han/hon har ett pågående asylärende), ska du kontakta Migrationsverket och höra om ett sådant finns att hämta. Du måste då uppge barnets migrationsnummer som finns längst upp till höger på alla papper och även på asylkvittot. Gå igenom med barnet att alla uppgifter stämmer.

 

Informera om asylprocessen, val av biträde och vad denne gör samt möten med socialtjänsten och vad de gör.

 

Om barnet vill sommarjobba måste det finnas ett AT-UND på kortet, vilket betyder att barnet är undantaget från skyldigheten att ha arbetstillstånd och alltså har rätt att arbeta. AT-UND kan man bara få om man kan legitimera sig. Utan AT-UND får man alltså inte arbeta.

 

Om du inte fått uppgift om vem som utsetts till barnets biträde ringer du till Migrationsverket. Presentera dig som god man och uppge barnets migrationsnummer.

 

Det är boendet som ska följa med på hälsokontroll, till Folktandvården och andra läkarbesök, men du ska se till att det blir utfört och ta del av resultaten.

 

Du ska också informera barnet om hur viktigt det är att kunna styrka sin identitet. Om barnet inte har några handlingar med sig ska du fråga om det är möjligt att kontakta någon i hemlandet som kan skicka exempelvis födelsebevis, skolbetyg eller andra handlingar. Det kan också fungera om någon släkting finns i Sverige och kan styrka barnets identitet. Mer om detta berättar biträdet.

 

Till skolan ska du följa med eftersom du är barnets målsman och ska underteckna alla ”skolpapper”, godkänna bibliotekskort och eventuellt lån av dator samt vaccinationer och att skolan får beställa journalen från hälsokontrollen. Du ska också meddela skolan vilken mat barnet inte äter på grund av religiösa eller medicinska skäl. Du ska följa med på utvecklingssamtalen. Det är viktigt att veta hur länge barnet gått i skola i hemlandet och om det är en ”vanlig” skola eller en koranskola eller annan typ av skola.

 

Du ska se till att barnet får ringa till sina föräldrar eller släktingar om de går att nå. Om inte boendet kan stå för enstaka samtal till dessa kan socialkontoret göra det.

 

Bankkort

Om barnet inte vet var familjen befinner sig ska Migrationsverket hjälpa till med efterforskningen. Man kan också vända sig till Röda Korset och beställa en tid där. Vill du läsa mer om familjeåterförening kan du gå på Röda Korsets hemsida:

www.redcross.se/teman/familjeåterförening

 

När barnets beviljats pengar (om hen inte bor i familjehem) är det du, som efter att ni hämtat bankkortet (ICA-Bank) avgör om barnet får ha kortet själv och disponera pengarna på rätt sätt eller om du ska ta ut pengar till barnet vid behov. Spara alla kvitton på gjorda inköp. Det är viktigt att barnet gör det om han/hon själv disponerar pengarna. Bankkortet kan enbart användas för insättning från Migrationsverket, inte från eventuell arbetsgivare eller andra. Kortet går att använda då man handlar i butiker som tar emot maestrokort. Man kan ta ut pengarna i alla bankomater som tar maestrokort samt i alla ICA-butiker.

 

Har bankkortet tappats eller blivit stulet ska polisanmälan göras. Den ska lämnas till Migrationsverket för att de ska kunna göra ett nytt kort. För detta tar Migrationsverket en avgift.

 

Byte av boende

Om det blir aktuellt att byta boende, så är det socialtjänsten som tar fram förslag till boende, men det är gode mannen som tillsammans med barnet ska godkänna boendet. Se alltid till att få ett skriftligt beslut om ändring av boende från socialtjänsten! Det gäller alla typer av boende (institution s k HVB-hem, jour- eller familjehem eller hos eventuella släktingar som godkänts av socialtjänsten).

 

Asylutredningen och planeringen innan

När Migrationsverket kallar till information/utredning är det din skyldighet att följa med. Vid besöket hos Migrationsverket är det bra om du låter handläggaren informera/ställa frågor och efteråt kan du ställa dina frågor eller komplettera om det är något som missats.

 

I god tid före asylutredningen ska du och barnet träffa advokaten som går igenom alla uppgifter som barnet lämnar samt informerar om hur processen fungerar. Vid asylutredningen är du tillsammans med biträdet/advokaten närvarande för att bevaka att allt går juridiskt rätt till och att allt kommer med som är ett underlag för beslut om barnet får stanna i Sverige. Anser du eller advokaten att barnet behandlas illa under utfrågningen eller att barnet mår väldigt dåligt, kan en av er eller bägge avbryta utredningen och få en ny tid.

 

Några veckor efter asylutredningen får advokaten Migrationsverkets protokoll och behöver då ofta ställa kompletterande frågor. Då ska du återigen följa med barnet till advokaten. Efter denna komplettering fattar Migrationsverket sitt beslut.

 

Socialtjänsten

Socialtjänsten ska också göra en utredning (BBIC, barnets behov i centrum). Det kan kännas jobbigt för barnet att återigen behöva berätta sin historia. Du måste vara med även på de här mötena. Blir de många kanske barnet vill kunna prata utan dig, då kan ni komma överens om det. Även socialsekreteraren kan be om enskilt samtal med barnet. BBIC är både en s k vårdplan och en genomförandeplan. Den ska man gå igenom några gånger per år och göra nödvändiga justeringar. Både god man och soc. skriver under den. Det gör även barnet om han/hon är över 16 år.

 

Om barnet utsätts för brott eller begår brott

Om barnet blir utsatt för brott ska du följa med till polisen och närvara under alla förhör. Detsamma gäller om barnet begår brott.

 

Om barnet försvinner – vad gör jag då?

Det kan vara boendet som ringer och talar om att barnet inte kommit hem. I första

hand försöker man på olika vis kontakta barnet och dess kompisar. I andra hand kontaktar man polisen på telefon: 114 14. Har barnet inte återkommit inom ett dygn ska man även meddela socialtjänsten.

 

Om man inte hör av varken polis eller socialjour efter ett antal timmar bör man ringa

larmnumret för försvunna barn: 116 000. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och går att ringa från alla EU-länder. Det är SOS Alarm AB som sköter verksamheten. Det kostar inget att ringa och numret kan användas dygnet runt. Via larmnumret kopplas uppgifterna till berörda myndigheter vilket betyder ett snabbare agerande då ett barn försvinner. Pressmeddelandet om detta skickades från Regeringskansliet den 8 januari 2014.

 

Om barnet inte hittats inom en vecka ska även Migrationsverket meddelas om barnet är asylsökande.

 

Myndigheter

Du kommer att ha en hel del att göra med olika myndigheter. Dessa är:

 

Överförmyndarnämnden

Nämnden får uppgift från Migrationsverket eller Socialtjänsten att ett barn bor i kommunen och behöver en god man. Det är nämndens uppgift att se till att snarast utse en god man (helst inom en vecka). Den gode mannen ska ha genomgått en utbildning för gode män samt kontrollerats i misstankeregistret och belastningsregistret. Den blivande gode mannen ska också ha genomgått en webbutbildning för att bli godkänd god man för ensamkommande barn och unga. Utbildningen finns på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida: https//skl.se placeradebarnochunga

 

Överförmyndaren kontrolleras av Länsstyrelsen. Vill du överklaga något beslut från överförmyndaren skriver du till tingsrätten.

 

Migrationsverket

www.migrationsverket.se

Tar upp asylansökan. Utfärdar LMA-kort och bankkort. Gör asylutredning samt ska efterforska barnets familj. Beviljar ersättningar. Fattar beslut i asylärendet. Gör ibland ålders-utredningar/bedömningar. Delger beslut både positiva och negativa. Besluten delges av en mottagningshandläggare, inte den person som utfört asylutredningen. Servicecenter för boende i region Stockholm finns på Sturegatan 15 i Sundbyberg. Bokar tid gör du på Migrationsverkets hemsida (migrationsverket.se). Genom hemsidan kan du också skicka E-post med frågor. Telefonnumret är: 0771-235 235.

 

Om barnet senare får ett permanent uppehållstillstånd (PUT= permanent uppehållstillstånd) och vill ansöka om Främlingspass sker detta via Migrationsverkets serviceenhetsenhet i Sundbyberg. Tid måste beställas.

 

Socialtjänsten

Har ansvar för barn som de antingen tilldelats av Migrationsverket eller barn som av annan anledning vistas i kommunen utan vårdnadshavare. De är skyldiga att placera barnet i ett boende samt göra en BBIC-utredning och i övrigt se till att barnet får det den har rätt till. Socialtjänsten ska ha god kontakt med barnet.

 

Om barnet är familjehemsplacerat (bor) i en kommun kan det vara så att det är en annan kommun som är ansvarig kommun och då är det deras socialsekreterare man ska ha kontakt med. Barnet ska dock gå i skola i den kommun där den bor. Detsamma gäller också besök på vårdcentral och folktandvården.

Skolan

Skolan är skyldig att ta emot ett asylsökande barn. De är också skyldiga att ge barnen en introduktion för att de snarast möjligt ska kunna placeras på rätt nivå.

Skolorna arbetar lite olika. Några har speciella introduktionsklasser. Och andra har introduktionstimmar men barnet är placerat i en vanlig klass. Skolgången anpassas efter barnets förmåga. Barnets rättigheter i skolan är desamma som för svenska barn. De har också rätt till hemspråksundervisning.

 

Landstinget

Ibland känner inte vårdinrättningarnas personal till att alla barn som vistas i Sverige (även asylsökande, gömda papperslösa, i Sverige på anknytning) har rätt till exakt samma vård som barn som är bofasta i Sverige och att den vården är kostnadsfri. Det är endast akutsjukvård som kostar. Den kostnaden är olika i olika landsting.

 

Lagar

 

Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)

Lagen kom så sent som 2005 i juli. Den innehåller bestämmelser om god man i vissa fall för den som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös. Det betyder att om barnet är skilt från båda sina föräldrar (eller annan vuxen som trätt in i föräldrars ställe) vid ankomsten till Sverige ska överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

 

Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och/eller socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också ta upp frågan.

 

Godmanskapet upphör om:

- Någon av barnets föräldrar kommer till Sverige

- Om barnet lämnar Sverige

- Om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt Föräldrabalken utses för barnet

- Om det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre behövs

 

Överförmyndaren fattar beslutet om upphörande. När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.

 

Överförmyndaren beslutar om entledigande antingen om barnet begär det eller om gode mannen begär det. Dock kvarstår gode mannen i sitt uppdrag till dess beslut har fattats.

 

Om barnets beviljas uppehållstillstånd, ska socialnämnden i den kommun barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken.

 

Föräldrabalken (1949:381)

Här finner du regler om när ett barn ska ha särskilt förordnad vårdnadshavare och att detta initieras av socialnämnden.

 

Förvaltningslagen (1986:223)

Den handlar om förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Här står bl a om myndigheternas serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, allmänna krav på handläggning av ärenden, skyldigheten att använda tolk, rätten att använda ombud och biträde, hur man ska handskas med inkommande ärenden, jäv, muntlig handläggning, parters rätt att få ta del av uppgifter, motivering av beslut, underrättelse om beslut, överklagande och hur, omprövning av beslut, överklagande av avvisningsbeslut och begränsningar i desamma.

 

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lagen gäller rättsskipning i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätt och förvaltningsrätt.

 

Övriga lagar och förordningar som du kan ha användning för om du vill känna till vad som gäller är:

- Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl

- Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl

- Skollag (1985:1100) och skollag från 1 juli 2011 (2010:800)

- Socialtjänstlag (2001:453)

 

Dessutom finns en del regeringspropositioner.

 

Allt finns uppräknat på SKL:s och Migrationsverkets hemsidor.

Där kan du också finna rapporter om ensamkommande barn samt om pågående arbeten och utredningar.

 

Beslut i asylärendet

 

När Migrationsverket har fattat beslut om barnet ska beviljas någon typ av uppehållstillstånd eller avvisas/utvisas från Sverige får barnet, gode mannen och det juridiska biträdet det skriftliga beslutet. Vid ett negativt neslut är det viktigt att biträdet, barnet och den gode mannen träffas i god tid före mötet hos Migrationsverket.

 

Mer om besluten kan du läsa på Migrationsverkets hemsida (migrationsverket.se)

 

Övrig information

 

Södertörns överförmyndarnämnd har bra och utförlig information. Du går då in på

haninge.se och går till sidan för God man till ensamkommande barn.