Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

 

Myndigheter

 

Du kommer att ha en hel del att göra med olika myndigheter. Dessa är:

- Överförmyndarnämnden

Nämnden får uppgift från Migrationsverket eller Socialtjänsten att ett barn bor i kommunen och behöver en god man. Det är nämndens uppgift att se till att snarast utse en god man (helst inom en vecka). Den gode mannen skall ha genomgått en utbildning för gode män samt godkänna kontroll i misstankesregistret och belastningsregistret. Numera är det möjligt att genomgå en webbutbildning via SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida: ensamkommandebarn.skl.se 

Överförmyndaren kontrolleras av Länsstyrelsen. Vill du överklaga något beslut från överförmyndaren skriver du till tingsrätten. 

- Migrationsverket

www.migrationsverket.se

Tar upp asylansökan. Utfärdar LMA-kort och bankkort. Gör asylutredning samt skall efterforska barnets familj. Beviljar ersättningar. Fattar beslut i asylärendet. Gör ibland ålders-utredningar/bedömningar. Delger beslut både positiva och negativa. Besluten delges av en mottagningshandläggare, inte den person som utfört asylutredningen. Mottagningsenheten för boende i Storstockholm finns på Rissneleden 6 i Hallonbergen. 

Om barnet senare får ett permanent uppehållstillstånd (PUT= permanent uppehållstillstånd) och vill ansöka om Främlingspass sker detta via Migrationsverkets Tillståndsenhet i Solna, på Pyramidvägen. Tid måste beställas. 

- Socialtjänsten

Har ansvar för barn som de antingen tilldelats av Migrationsverket eller barn som av annan anledning vistas i kommunen utan vårdnadshavare. De är skyldiga att placera barnet i ett boende samt göra en BBIC-utredning och i övrigt se till att barnet får det den har rätt till. Socialtjänsten skall ha god kontakt med barnet. 

Om barnet är familjehemsplacerat i Haninge kan det vara så att det är en annan kommun som är ansvarig kommun och då är det deras socialsekreterare man skall ha kontakt med. Barnet skall dock gå i skola i den kommun där den bor. Detsamma gäller också besök på vårdcentral och folktandvården 

- Skolan 

Skolan är skyldig att ta emot ett asylsökande barn. De är också skyldiga att ge barnen en introduktion för att de snarast möjligt skall kunna placeras på rätt nivå.

Skolorna arbetar lite olika. Några har speciella introduktionsklasser. Och andra har introduktionstimmar men barnet är placerat i en vanlig klass. Skolgången anpassas efter barnets förmåga.  

- Landstinget 

Ibland känner inte vårdinrättningarnas personal till att alla barn som vistas i Sverige (även asylsökande, gömda papperslösa, i Sverige på anknytning) har rätt till exakt samma vård som barn som är bofasta i Sverige och att den vården är kostnadsfri. Det är endast akutsjukvård som kostar. Den kostnaden är olika i olika landsting.

 

 

2016-06-13