Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

 

Lagar

 

Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)

Lagen kom så sent som 2005 i juli. Den innehåller bestämmelser om god man i vissa fall för den som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös. Det betyder att om barnet är skilt från båda sina föräldrar (eller annan vuxen som trätt in i föräldrars ställe) vid ankomsten till Sverige skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. 

Ansökan om god man får göras av Migrationsverket, socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också ta upp frågan. 

Godmanskapet upphör om:

- Någon av barnets föräldrar kommer till Sverige

- Om barnet lämnar Sverige

- Om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt Föräldrabalken utses för barnet

- Om det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre behövs 

Överförmyndaren fattar beslutet om upphörande. När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut. 

Överförmyndaren beslutar om entledigande antingen om barnet begär det eller om gode mannen begär det. Dock kvarstår gode mannen i sitt uppdrag till dess beslut har fattats. 

Om barnets beviljas uppehållstillstånd, skall socialnämnden i den kommun barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken. 

Föräldrabalken (1949:381)

Här finner du regler om när ett barn skall ha särskilt förordnad vårdnadshavare och att detta initieras av socialnämnden.

Förvaltningslagen (1986:223)

Den handlar om förvaltningsmyndigheters  handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Här står bl a om myndigheternas serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, allmänna krav på handläggning av ärenden, skyldigheten att använda tolk, rätten att använda ombud och biträde, hur man skall handskas med inkommande ärenden, jäv, muntlig handläggning, parters rätt att få ta del av uppgifter, motivering av beslut, underrättelse om beslut, överklagande och hur, omprövning av beslut, överklagande av avvisningsbeslut och begränsningar i desamma.  

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lagen gäller rättsskipning i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätt och förvaltningsrätt. 

Övriga lagar och förordningar som du kan ha användning för om du vill känna till vad som gäller är:

- Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl

- Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl

- Skollag (1985:1100) och skollag från 1 juli 2011 (2010:800)

- Socialtjänstlag (2001:453) 

Dessutom finns en del regeringspropositioner. 

Allt finns uppräknat på SKL:s hemsida: ensamkommandebarn.skl.se

Där kan du också finna rapporter om ensamkommande barn samt pågående utredningar

 

  

2016-06-13