Godmansföreningen

Södertörn

 

 

Nyheter!!

 

 

Kortfattad information om den tidigare beslutade gymnasielagen och den nya gymnasielagen som träder i kraft 1 juli 

”Gamla gymnasielagen”: För att få möjligheten till ett uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier skall du studera på gymnasienivå på ett introduktionsprogram eller nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Även heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola eller Komvux räknas. Hur man ansöker finner du på Migrationsverkets hemsida. Viktigt är dock att du har betyg från skolan och/eller individuell studieplan (hämtar du på skolan). Beslut om ett tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier gäller i 13 månader, i 4 år eller i 6 månader utöver den tid som återstår av utbildningen. om du beviljas detta tillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort, vilket medför att du snarast skall folkbokföra dig hos skatteverket. Har du studietid kvar då tillståndet går ut måste du söka en förlängning av tillståndet. Under studietiden har du rätt att söka studiebidrag från CSN. Efter avslutade gymnasiestudier kan du ansöka om 6 månaders förlängning av ditt uppehållstillstånd för att hitta ett arbete i Sverige. När du har fått jobb kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv genom inkomst från anställning eller eget företag.Vid studier på ett nationellt program måste du visa att du har deltagit aktivt i studierna.

Nya gymnasielagen” börjar gälla från 1 juli 2018. Det är en tillfällig lagändring som kräver att ansökan skickas in mellan 1 juli och 30 september i år. Blankett kommer att finnas på Migrationsverkets hemsida från den 1 juli. Lagen gäller endast för den som ansökte om asyl som ensamkommande barn och vid tillfället för utvisningsbeslutet fyllt 18 år eller uppdaterats till 18 år. 

Gode män kan hjälpa sina f d ”barn” genom att informera om nya lagen. Barnet kan också skriva en fullmakt för f d god man att medverka vid besök hos Migrationsverket och andra myndigheter. 

 

Följande villkor gäller: 

* Första asylansökan måste ha skett  24 november 2015 eller tidigare 

* Du registrerades som ensamkommande barn och anvisades en kommun som ordnade ditt boende 

* När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre  

* Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut

* Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare  

* Du studerar eller har studerat och har för avsikt att studera  på gymnasienivå i Sverige

* Du skall befinna dig i Sverige när du ansöker.

Uppehållstillståndets längd är 13 månader, dock går det att söka förlängning.   

Svar på de flesta frågor finner du på Migrationsverkets hemsida (migrationsverket.se - söka asyl ensamkommande barn). Du kan också maila frågor till Elisabet Lindberg på: ranette.dahl@me.com 

Uppdaterad 180630

 

Viktigt vid åldersbedömning

Vid de två röntgenundersökningar som görs för åldersbedömning måste gode mannen och ingen annan följa med. Annars utförs inte undersökningarna. Påföljden blir då att Migrationsverket skriver upp åldern till 18 år. Detsamma brukar ske om man inte accepterar att göra en ålderbedömning. 

Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

Elever med tidsbegränsade uppehållstillstånd och som går i gymnasiet och sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan avsluta sin gymnasieutbildning även om deras tidigare uppehållstillstånd upphört. Lagändringen gäller från den 1 juni 2017.

Förlängningen av uppehållstillståndet måste sökas hos Migrationsverket. Ungdomen kan endast söka förlängningen om god man följer med. I undantagsfall går det också bra att ett biträde medföljer. 

Arbete/Praktik

Det är inte tillåtet att utföra något avlönat arbete eller praktik utan att man har fått ett

AT-UND (undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd). Detta skall vara infört på LMAkortet. Endast den som kunnat styrka sin identitet beviljas detta undantag. Oavlönad praktik får utföras men man måste först meddela Migrationsverket för kontroll av gällande försäkring. 

Ungdomar med uppehållstillstånd eller AT-UND kan arbeta från 13 års ålder. Arbetstidsregler m m kan du läsa om på ung.lo.se 

Har du frågor om ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du kontakta överförmyndaren eller Elisabet Lindberg (ranette.dahl@me.com)Uppdaterad 170524

 

Nya arvodesregler inom Södertörn gällande ensamkommande barn 

Efter den 1 juli gäller följande arvodesregler. Arvodet för nya ensamkommande asylsökande som kommer efter 2017-07-01 sänks till 2000 kr/månad under de tre första månaderna och därefter till 1000 kr/månad. Arvodet för PUT är detsamma som nu dvs. 1000 kr /månad. Milersättning och kostnadsersättning är densamma som nu. För de som är asylsökande sedan tidigare gäller samma ersättning som de som är nya. Alltså har det ensamkommande barnet sökt asyl 2017- 01-15 kommer arvodet att sänkas till 1000 kr/månad från 2017-07-01. Uppdaterad 170519

 

Regeringen har överlämnat en remiss till lagrådet gällande uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Avsikten är att förslaget skall träda i kraft 1 juni 2017. Förslaget innebär att ungdomar med lagakraftvunna, tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader, som går på gymnasiet eller i introduktionsprogram, kan få förlängt uppehållstillstånd med ytterligare 13 månader under förutsättning att:

- man är närvarande på alla lektionstimmar för att bli behörig till ett nationellt program

- man när det andra tillståndet går ut, har börjat på ett nationellt program eller motsvarande

När man gått ut gymnasiet har man sex månader på sig att få ett arbete och har då möjligheten att få ett permanent uppehållstillstånd.

Bra om ni informerar era ungdomar om detta och att ni är tydliga med att det är ett förslag som regeringen först måste besluta om.

Uppdaterad 170219 

 

Från och med 18 februari fattar Migrationsverket inga beslut i ärenden där medicinska åldersbedömningar kan behövas

Man väntar på att Rättsmedicinalverket nya ordning för åldersbedömningar skall vara iordningsställt, vilket skulle ske under första kvartalet i år. Deras beräkning är att de skall starta i mars. När verksamheten har startat kommer de att göra åldersbedömningar i asylärenden på uppdrag av Migrationsverket.

Uppdaterad 170219 

 

Migrationsverkets åldersuppskrivning av barn till 18 år eller äldre gäller inte för andra myndigheter innan beslut i asylärendet  vunnit laga kraft*  

I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) nyheter för överförmyndare, oktober 2016, framkommer med klar tydlighet att när Migrationsverket skriver upp ett barns ålder till vuxen (18 år eller mera) så skall fortfarande gode mannen kvarstå liksom övriga insatser från kommunens sida som boendet, socialtjänsten i övrigt, skolan och sjukvården. Detta på grund av att Migrationsverkets beslut om ändring av en asylsökandes registrerade födelsetid inte är bindande för andra myndigheter, vilket fastställts av Göta hovrätt i mål nr ÖÄ 2215-16, meddelad 2016-10-04. Beslutet bör vara en del av beslutet i asylärendet. Detta är JO:s praxis och är också SKL:s rekommendation till kommunerna. Deras rekommendationer bygger på flera tidigare beslut av JO samt Kammarrätten i Göteborg mfl. Kontentan är alltså att du skall kvarstå som god man även om Migrationsverket skriver upp åldern på ditt barn. Får du problem med detta kan du kontakta vår styrelseledamot: Elisabet Lindberg på: ranette.dahl@me.com   

*Ett beslut vinner laga kraft efter att det slutbehandlats i domstol.  

Känner du till något barn som inte har god man? Det kan bero på att…..  

Migrationsverket numera skickar anmälningar om behov av god man till kommunerna och inte direkt till överförmyndaren.

Uppdaterad 2016-11-15

 

RÄTTSFALL OCH DOMAR

Arvode till god man för ensamkommande barn efter uppskrivning av ålder. Du kopplas över till SKL:s sida. Läs dom

Uppdaterad 2016-11-11

 

Ny lag

Sveriges riksdag har beslutat om en lagändring från 1 juni 2016 som drabbar många som nyss fyllt 18 år eller skall fylla 18 år. Den handlar om rätten till ekonomisk ersättning och rätt till boende för alla vuxna som fått avslag på sin asylansökan
Har man fått avslag på sin asylansökan och det inte längre går att överklaga eller när tidsfristen för frivillig återresa tagit slut så skall man lämna Sverige. Om man inte gör det kommer man inte att få bo kvar på Migrationsverkets förläggning och man får heller ingen dagersättning. Man har heller inte rätt att arbeta. Alltså man har ingen försörjningsmöjlighet. Beslutar man då att resa tillbaka till hemlandet kan man få hjälp och stöd av Migrationsverket eller polisen. Lagändringen gäller även personer som fått beslut om avvisning eller utvisning före den 1 juni 2016 men inte de personer som är vårdnadshavare för barn under 18 år.
 
Orsaken till att vi informerar om detta från godmanföreningen är för att många gode män har ungdomar som fyller 18 år och det kan vara bra att redan nu börja tala med dom om denna förändring om det är så att de har ett s k lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut. Många tror ju att de skall få ekonomiskt bidrag från Migrationsverket även efter 18-årsdagen. 
Har du frågor? Gå in på Migrationsverkets hemsida eller kontakta mig på: ranette.dahl@me.com
Uppdaterad 2016-05-17
 
 
För alla ungdomar 13-18 år som vill arbeta gäller ett antal regler om arbetstid, vilotid, lön m m
 
Om du vill veta vad som gäller för ungdomar i Sverige som får ett arbete bör du läsa följande sida som LO skrivit. Du finner den under: ung.lo.se
 
Elisabet Lindberg
ranette.dahl@me.com  Uppdaterad 2016-04-11

 

 

Hovrättsdom angående att särskilt förordnad vårdnadshavare blir skyldig att återbetala CSN-pengar för en ungdom som skolkat från skolan
 
Bakgrund: CSN hade betalat ut studiebidrag till en pojke som visat sig ha skolkat. CSN beslutade att återkräva studiehjälpen och det extra bidraget av den särskilt förordnade vårdnadsgivaren samt en del omkostnader för övrigt. Lunds tingsrätt ogillade käromålet, men CSN överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som dömde vårdnadshavaren att betala skulden till CSN samt räntor, expeditionsavift och rättegångskostnader. Efter ett sådant prejudikat kan man fråga sig hur många som framöver accepterar att bli särskilt förordnad vårdnadshavare för ett ensamkommande barn. Vill du läsa hela domen finner du den under Hovrätten för Skåne och Blekinge, Avdelning 3, Rotel 35 Mål nr FT 2616-15. Uppdarerad 2016-04-10
 

 

Detta gäller för asylsökande ungdomar som vill arbeta genom kommunens försorg tre veckor under sommaren 2016

Migrationsverket centralt har meddelat att alla ungdomar som vill arbeta under sommaren måste ha ett AT-UND på sitt LMA-kort. AT-UND är ett ett tillfälligt arbetstillstånd och står för "undantag att ha arbetstillstånd". Uppdaterad 2016-04-07

 *AT-UND betyder att man beviljats undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Då har man ändå rätt att arbeta. Om den unge inte har detta kan god man ansöka om det hos Migrationsverket. Det förutsätter att den unge har ett pass eller annan giltig legitimation från hemlandet att visa upp för Migrationsverket.  Uppdaterad 2016-03-05

 

Handbok från UNICEF

UNICEF har nu givit ut en enkel handbok för alla som arbetar med barn på flykt. De skriver särskilt att den också kan/skall användas av dem som är gode män för ensamkommande barn samt särskilt förordnade vårdnadshavare för desamma. Jag rekommenderar den varmt. Man kan antingen ladda ned den gratis (46 sidor) på: http://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt eller beställa den som bok från UNICEF. Boken kostar 0 kronor men frakten kostar 69 kronor. Uppdaterad 2016-02-07

 

Bra bok att ge till ensamkommande barn

Det finns en väldigt bra bok om Sverige och hur vårt samhälle fungerar. Den kan man ge de barn/ungdomar som kommit till Sverige. Den är mycket informativ och den finns på många språk. Gå in på följande länk och ladda ned den. När du kommit in väljer du språk. Boken borde man använda i skolorna. Där finns också kontaktuppgifter. Se: https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-p%C3%A5-flera-spr%C3%A5k.aspx  Uppdaterat 2016-01-08
 
 
 

Asylkvittot

Migrationsverket har nu beslutat att asylkvittot (A4-papper med fotokopia) nu är giltigt i 30 dagar istället för som tidigare i 14 dagar. Orsaken är att tillverkningen av LMA-kort tar längre tid. Asylkvittot skall tas med vid sjukvårdsbesök, uthämtning av medicin med flera ställen. Updaterat 2016-01-05

 

Barn som bor i familjehem beviljas numera inte dagersättning.

Därför är det helt onödigt att söka sådan. Orsaken är att omkostnadsersättningen som familjehemmen får skall täcka alla barnets behov som veckopeng/månadspeng, busskort (om de inte får det i skolan), kläder m m. Familjehemmen får olika stora summor i omkostnadsersättning beroende på vem de arbetar för. Kommunerna betalar olika liksom familjehemsbolagen. Det vanliga är att ersättningen (som även täcker kostnader för mat) är på mellan 4 500 kronor – 6 000 kronor/månad. Familjehemmet beskattas inte för dessa kostnader. Som god man är det bra om du från början gör upp med familjehemmet om hur mycket barnet skall få och vad det skall räcka till samt vilken motprestation som gäller. Se vidare under VECKOPENG nedan.

 

Veckopeng 

Bankerna mfl rekommenderar följande summor för tonåringar:

13 år -  400 kr/månad eller 100 kr/vecka

14 år -  500 kr/månad eller 125 kr/vecka

15 år -  700 kr/månad eller 175 kr/vecka

16 år -  1050 kr/månad (motsvarar CSN) eller 250 kr/vecka

17 år -  1050 kr/månad (motsvarar CSN) eller 250 kr/vecka

För att ungdomarna skall få pengarna måste de bädda dagligen samt städa sina rum och delta i övrigt hushållsarbete som plocka bort efter måltid, tvätta m m. De skall också betala sina kontantkort, spara till kläder m m. Behöver de dyrare kläder som vinterjacka, vinterskor m m får de extra pengar.

 

Migrationsverket 

LMA-kort skickas numera hem till den gode mannen som får ge barnet kortet, ta hand om det gamla kortet och skicka tillbaka det i ett bifogat kuvert med kvittens som skall undertecknas av den gode mannen.

Migrationsverket i Hallonbergen har nu en särskild kö för gode män som skall hämta ICA-kort samt har andra angelägna ärenden. När man tar nummerlapp skall man trycka in att man är god man för att få rätt nummerlapp.


Mobiltelefon

Du som nyligen fått ett ensamkommande barn som behöver en mobiltelefon kan gå in på refugeephones.com. De tillhandahåller begagnade mobiltelefoner och kontantkort. Fyll i ansökningsblanketten längst ned på sidan! Migrationsverket beviljar väldigt få dagersättning nu, så familjehemmen skall då hålla med kläder, kontantkort och fickpengar. Detta fungerar inte alltid, så därför finns ovannämnda organisation. Man kan även skänka sin gamla mobiltelefon till organisationen. Uppdaterat 2015-11-22

 

Viktigt!!!!

Man måste från den 4 maj boka tid via webben om man skall till Migrationsverket för att:

- ansöka om särskilt bidrag

- prata om praktik

Mer information om hur man gör finns på: www.migrationsverket.se/tidsbokning. Uppdaterat 2015-04-29

 

Ändring av utlänningslagen (Utl) 6§ gällande från 1 juli 2014

Det skall bli enklare för barn att få uppehållstillstånd i Sverige om det finns särskilt ömmande omständigheter. Precis som tidigare är det indviduella omständigheter som skall beaktas såsom hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. Hur det rent konkret kommer att se ut är idag svårt att säga enligt Migrationsverkets biträdande rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsverket säger att, förutom de barnkonsekvensanalyser som de gör, kommer lagändringen att medföra att de kommer att arbeta med att utveckla hur barnets rättigheter bland annat enligt Barnkonventionen skall vägas mot andra intressen och hur man gör proportionalitetsbedömningar i det enskilda fallet.

Även de barn som redan fått ett beslut omfattas av lagändringen. Dessa barn (eller deras företrädare) kan lämna in ett ärende om verkställighetshinder. Det är behövs bara ett enkelt brev där man beskriver barnets situation gärna följt av ett intyg som stärker den beskrivna situationen. Det är viktigt att skriva ärendenummer, vad som är nytt och varför man inte kan resa hem samt nuvarande adress.

 

Stor ökning av ensamkommande barn 2015  

Beräkningen i början av året var ca 4 000 ensamkommande barn under 2015, men fram till den 30 november 2015 har det kommit 32 180 ensamkommande barn. De största grupperna är från Afghanistan 20 947, Syrien 3 573, Somalia 1 951 och Eritrea 1 912. Från övriga länder har det kommit färre än 1 000 barn. 8% av dom som kommit är flickor. Kommunerna i Stockholms län har kontrakt med Migrationsverket om att ta emot 884 asylsökande ungdomar och har totalt 1 583 platser. Skillnaden är till de barn som fått permanent uppehållstilstånd.

 

Webbutbildning av gode män för ensamkommande barn

På SKL:s hemsida: ensamkommandebarn.skl.se finns numera en webbutbildning för gode män. På den hemsidan finns också annat av intresse för dig som är god man för ensamkommande barn.

 

Skaffa ID-kort och bankkort på Swedbank 

Swedbank har ett erbjudande för alla ungdomar från 13 år att de kan få gratis ID-kort om man öppnar ett bankkonto för dem. Detta gäller inte på alla kontor. Du måste ta reda på vilka kontor som tillhandahåller ID-kort. En del banker har vägrat att utfärda ID-kort till våra PUT-barn, men efter en kontroll med huvudkontoret så skall dessa behandlas som övriga svenska barn. När du besöker banken skall du ta med barnets uppehållstillståndskort, passfoto på barnet (från automat går bra) samt ditt förordnande som god man.